“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

Ženy, využívejte antidiskriminační zákon!

Antidiskriminační zákon, neboli správně Zákon o rovném zacházení, platí v České republice již od roku 2009. Využíván je ale minimálně. Přitom ženám, které se často setkávají s diskriminací na trhu práce – ať už z důvodu mateřství či proto, že se zaměstnavatelům zdají příliš „staré“ – by mohl v řadě případů pomoci. Právě z toho důvodu byla informace o tomto zákoně součástí školení, kterým prošly účastnice kursu v projektu Příležitost organizovaném Litvínovskou vzdělávací společností. Seznamování s obsahem zákona prostřednictvím nejrůznějších kursů je jednou z cest, jak s jeho existení ženy seznámit.

Zákon jasně zakazuje diskriminaci týkající se především trhu práce. Týká se ale také přístupu ke vzdělání, sociálnímu zabezpečení, členství a činnosti v odborech či profesních organizacích, zboží a službám včetně bydlení.

Velmi důležitá je také fakt, že zákon diskriminaci popisuje. Přímou diskriminaci definuje jako „méně příznivé“ zacházení s danou osobou z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví (do čehož patří take těhotenství, mateřství či otcovství) či např. etnického původu, náboženského vyznání či světového názoru. A to ve srovnání s tím, jak se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

Zákon zároveň zakazuje tzv. nepřímou diskriminaci, kterou definuje následujícím způsobem: jedná se o opatření na první pohled pro všechny stejná, v jejichž důsledku je ovšem některá osoba vůči ostatním znevýhodněna. Příkladem mohou být školení svolávaná na dobu, kdy kvůli kratšímu úvazku na pracovišti není přítomna matka malých dětí, která pak kvůli neúčasti na školení nedostane odměnu. Nebo třeba to, když se matka vrací po mateřské do zaměstnání a zaměstnavatel jí nabídne pozici ve vzdálené pobočce, přičemž je naprosto jasné, že s malým dítětem tuto práci nemůže vzít.

V neposlední řadě je užitečné vědět, že do diskriminace se počítá také pronásledování, obtěžování a sexuální obtěžování – tedy chování snižující lidskou důstojnost, jehož odmítnutí (v případě obtěžování sexuálního) má pro oběť negativní dopad na právní vztahy.

Pokud se s diskriminací setkáte, pokuste se antidiskriminačního zákona využít! Obraťte se na některou z bezplatných právních poraden, kde vám poradí, co lze ve vaší situaci dělat. Nebo alespoň napište do Brna na úřad Veřejného ochránce práv, což je nejvyšší instituce, která diskriminaci řeší. Dokud se oběti diskriminace nezačnou samy aktivně bránit, situace se nezlepší.


Mgr. Michaela Marksová Tominová, expertka na problematiku rovných příležitostí

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz