“Jediní lidé, kteří nakonec neuspějí,
jsou ti, kteří se o nic nepokusí.”

David Viscott

Základní pojmy z oblasti rovných příležitostí žen a mužů

V následujících článcích se bude používat řada pojmů, které nemusí být čtenářům a čtenářkám úplně srozumitelné. Proto na úvod uvádíme alespoň několik základních pojmů. Pokud se čtenářka či čtenář bude chtít dozvědět ještě více, podrobnější slovníky najdete na stránkách obecně prospěšné společnosti Gender Studies www.feminismus.cz (http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml) či na stránkách Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_pojmy) .

DISKRIMINACE. Jednání či situace, kdy se s nějakou osobou zachází hůře než s ostatními na základě určitých vlastností této osoby - například z důvodu barvy pleti, náboženského vyznání, sexuální orientace, příslušnosti k určité etnické skupině atd.

Přímá diskriminace na základě pohlaví: Situace, kdy je s osobou zacházeno hůře kvůli jejímu nebo jeho pohlaví. Například podá-li zaměstnavatel inzerát "přijmeme muže na místo ředitele, výborná znalost angličtiny a práce na PC podmínkou", přímo diskriminuje všechny ženy, které také umějí výborně anglicky a pracovat s počítačem.

Nepřímá diskriminace na základě pohlaví: Situace, kdy se určité jednání nebo opatření či praxe mají negativní dopad na příslušníky/příslušnice pouze jednoho pohlaví, ačkoli to na první pohled není zřejmé. Například když zaměstnavatel organizuje pro zaměstnance školení, během kterého si zvýší kvalifikaci, zásadně v podvečerních hodinách, nemohou se ho účastnit zaměstnanci pracující na částečný úvazek pouze dopoledne. Protože mezi pracujícími na částečný úvazek jsou převážně ženy, obrací se toto opatření proti nim - nemohou si zvýšit kvalifikaci, tudíž nemohou posléze žádat o zvýšení platu či povýšení.

GENDER. Jedná se o anglický výraz používaný pro pojem „pohlaví“ - nikoli ovšem v biologickém slova smyslu, ale ve smyslu kulturně-společenském. „Gender“ poukazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži, které nejsou vrozené, ale naučené v závislosti na prostředí, ve kterém žijeme. (Pojem „pohlaví“, který se v angličtině překládá jako „sex“, naproti tomu označuje biologicky podmíněné vlastnosti a rozdíly odlišující lidské bytosti jako muže a ženy. Zahrnuje především odlišnosti týkající se pohlavních orgánů, druhotných pohlavních znaků a reprodukčních vlastností.)

GENDEROVÁ ANALÝZA. Studium rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života: např. v rozhodovacích pravomocích, přístupu ke zdrojům (nejen finančním), životních podmínkách, kontrole majetku. Tyto údaje zkoumá analýza v jejich širším společenském, ekonomickém a politickém kontextu a v kontextu životního prostředí. Genderová analýza předpokládá především sběr údajů dělených podle pohlaví (=genderová statistika).

GENDEROVĚ NEUTRÁLNÍ. Nemající žádný vliv na rovnost žen a mužů či jejich vztahy.

GENDEROVÝ BUDGETING (GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ). Jedná se o uplatnění metody genderového mainstreamingu a tudíž hlediska rovnosti žen a mužů při tvorbě (státních a obecních) rozpočtů na všech úrovních. Jde o spravedlivější přerozdělování finančních prostředků tak, aby byly zohledňovány a zabezpečeny potřeby jak mužů, tak žen. Například pokud se obecní zastupitelstvo rozhoduje, zda investuje do stavby fotbalového stadionu či pečovatelského domu, mělo by posoudit, do jaké míry by stadion využívali muži a ženy (chlapci a dívky) a jaký prospěch by jedno či druhé pohlaví mělo z výstavby pečovatelského domu.

GENDER PAY GAP. Rozdíl ve mzdách mezi ženami a muži (v České republice se pohybuje okolo 25-30%).

GENDER STUDIES (GENDEROVÁ STUDIA). Vědní obor zabývající se tím, co z našeho chování je ovlivněno tím, že jsme se narodili s mužským či ženským pohlavím, a co je ovlivněno tím, v jaké kultuře žijeme a jak nás od narození ovlivňuje naše okolí.

MISOGYN, MISOGYNNÍ. Osoba, která nenávidí ženy.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ŽENY A MUŽE. Neexistence překážek pro rovnou účast obou pohlaví na ekonomickém, politickém a sociálním životě.

SEXISMUS. Jakékoli předsudky a diskriminace na základě pohlaví. Zároveň také postoje, názory a chování vyjadřující nenávist vůči druhému pohlaví.

SEGREGACE ZAMĚSTNÁNÍ. Koncentrace žen a mužů v určitých typech zaměstnání a na různých úrovních činností. Tato segregace je často doprovázena odlišným finančním ohodnocením jednotlivých druhů zaměstnání; „typicky ženská“ (feminizovaná) odvětví bývají hůře placena než ekvivalentní odvětví „typicky mužská“ (jedná se o segregaci horizontální).
Ženy také celkově vykonávají práci na nižších úrovních z hlediska hierarchie, resp. jsou méně zastoupeny na vyšších pozicích (jedná se o segregaci vertikální).


SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ. Nežádoucí chování sexuální povahy nebo jiné chování, které je založeno na sexu a které snižuje důstojnost žen či mužů. Může být oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jeho záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti příslušné osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti. Případně může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující pracovně právní vztah

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce

© 2018 Insion

Mgr. Radka Fantová

Smetanova 483
436 01 Litvínov

723 664 546

fantova@lvs-litvinov.cz